Yazarkasa ve Televizyon servisi 0216 363 49 20

Siz rahatınıza bakın, Bırakın Uzmanı Halletsin

 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru
 • (18.12.2013)

  Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yayımlanan (427 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik) 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere 1/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
  Ayrıca söz konusu Genel Tebliğin 6 numaralı bölümüne göre, 1/10/2013 tarihi itibariyle EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olan mükellefler, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (1/10/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde cihazlarını vergi dairesine kaydettireceklerdir.

  Buna göre, anılan mecburiyete tâbi olan mükelleflerin, en geç 1/10/2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş faturalarını almak şartıyla, bu cihazlarını 30/12/2013 tarihini geçmemek üzere bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

  Cihaz satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek faturalar, Bakanlığımızca onaylanmış yetkili ÖKC firmalarından, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz onayı almış olanlarından alınabileceği gibi, henüz yeni nesil ödeme kaydedici cihaz onayı almamış olanlarından da alınabilecektir. Ancak, mükelleflerin en geç 90 günlük sürenin sonunda kaydettirecekleri cihazların, her hâlükârda Bakanlığımızca onaylanmış modellerden olması mecburidir.

  Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz satın alınmasına dair faturaların, bahse konu firmalardan alınması gerekmekte olup, bunlar dışındaki firmalardan fatura alınmaması mükelleflerin mağdur olmamaları bakımından büyük önem arz etmektedir.

  Diğer taraftan, Bakanlığımızca onaylanmış yetkili ÖKC firmalarının listesi Başkanlığımız internet sitesinde aşağıda yer alan bağlantıda bulunmakta olup, bundan sonra onaylanacak firmaların da bu listeden takip edilmesi gerekmektedir. Söz konusu listelere ulaşmak için tıklayınız.
  Tarih : 18.12.2013